Vartojimo kredito sąlygos

 1. Pagrindinės šios sutarties sąvokos ir sutrumpinimai
  1. Apsisprendimo laikotarpis – 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir nemokėti jokių kompensacijų Bendrovei grąžinant Klientui išmokėtą Kredito sumą. Apsisprendimo laikotarpio skaičiavimo terminas prasideda nuo Kredito išmokėjimo Klientui momento.
  2. Administravimo mokestis – Kliento mokamas Sutarties tvarkymo (Mokėjimo grafiko, Sutarties ir mokėjimų administravimo) mokestis, įskaičiuojamas į bendrą vartojimo kredito kainą. Administravimo mokesčio dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose.
  3. Kreditas – tai pinigų suma, kurią Bendrovė pagal konkrečias Specialiąsias sąlygas suteikia Klientui.
  4. Kredito kaina – suma, kurią Kredito gavėjas privalo sumokėti Bendrovei už naudojimąsi Vartojimo kreditu – Palūkanas, Administravimo mokestį už naudojimąsi Kreditu per visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.
  5. Bendra Kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – bendra Vartojimo kredito kaina Klientui, išreikšta metinių procentiniu dydžiu. Bendra Vartojimo kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme su visais jo pakeitimais ir papildymais bei susijusiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis.
  6. Bendrosios sąlygos – šios sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Vartojimo kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.
  7. Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas Mobilioje platformoje ar mobiliuoju telefonu.
  8. Klientų daugetas – atvejai, kai tą pačią Sutartį su Bendrove sudaro du ar daugiau Klientų. Šalys susitaria, kad kiekvieno iš Klientų atsakomybė pagal šią Sutartį Klientų daugeto atveju yra solidari, t. y. reikalavimas įvykdyti visas prievoles pagal šią Sutartį gali būti nukreiptas į bet kurį iš Klientų sudariusių šią Sutartį.
  9. Mokėjimų grafikas – Bendros Kliento mokamos sumos grąžinimo grafikas, nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Mobiliojoje platformoje, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Mėnesinėmis įmokomis Klientas privalo mokėti Mėnesines įmokas Bendrovei. Grafikas sudaromas laikantis anuiteto metodo.
  10. Bendra Kliento mokama suma – Kredito ir Kredito kainos suma, kurią Klientas privalo būti sumokėjęs Bendrovei, pasibaigus Kredito terminui.
  11. Įmoka - per Mokėjimo periodą sumokama Bendros Kliento mokamos sumos dalis.
  12. Klientas – Bendrovės nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ketinantis pasinaudoti teise gauti Kreditą bei kitomis Sutartyje suteiktomis teisėmis arba jau yra sudaręs su Bendrove Sutartį.
  13. Bendrovės Sąskaita – Bendrovės banko sąskaita, kuri yra nurodyta Mobilioje platformoje, taip pat Klientui pateiktame Mokėjimų grafike į kurią Klientas privalo pervesti grąžinamą Kreditą, ar bet kokias kitas pagal šią Sutartį mokėtinas sumas, tais atvejais, kai Klientas pasirenka šį Įmokų mokėjimo būdą.
  14. Mėnesinė įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš grąžinamos Kredito kainos dalies, kurią kas mėnesį Vartojimo kredito gavėjas moka Bendrovei. Ši suma yra apskaičiuojama Bendrą Kliento mokamą sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Bendrovei grąžinamos kas mėnesį per visą Kredito grąžinimo laikotarpį. Mėnesinės įmokos sumos ir mokėjimo terminai nustatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose.
  15. Mobilioji platforma – Bendrovės mobilioji programėlė (aplikacija) telefone, kurios pavadinimas UNLOKK. Prieš naudodamasis Bendrovės paslaugomis, Klientas Mobiliąją platformą privalo įsidiegti savo telefone.
  16. Mokėjimo diena – Specialiosiose sąlygose nurodyta mėnesio diena, kada Klientas privalo sumokėti Įmoką.
  17. Mokėjimo periodas – terminas nuo vienos Mokėjimo dienos iki po jos einančios Mokėjimo dienos.
  18. Netesybos – pavėluoto mokėjimo atveju Klientui taikomos netesybos, kurių dydis nustatomas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir gali būti skaičiuojamos 180 dienų.
  19. Palūkanos – metinių fiksuotųjų palūkanų, nustatytų Specialiosiose sąlygose, išraiška pinigais, kurias Klientas privalo sumokėti Bendrovei už naudojimąsi Kreditu. Palūkanos įskaičiuojamos į Kredito kainą. Palūkanos yra skaičiuojamos už visą laikotarpį, kuriuo Klientas naudojasi Kreditu, įskaitant įmokų atidėjimo laikotarpius iki dienos, kada visas Kreditas yra faktiškai grąžinamas Bendrovei.
  20. Palūkanų norma – Specialiosiose sąlygose nurodyta norma, išreikšta procentais per metus, pagal kurią yra apskaičiuojamos Palūkanos.
  21. Specialiosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Vartojimo kredito paraišką. Specialiosiomis sąlygomis yra laikomos: Kredito suma, Kredito kaina, Administravimo mokestis, Kredito grąžinimo diena, Įmokos dydis, Įmokų skaičius, Palūkanų norma, Bendros Kredito kainos metinė norma, Kredito rūšis, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais atlyginami nuostoliai ir kitos sąlygos.
  22. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Bendrovės Klientui suteiktos tapatybės patvirtinimo priemonės: veido atpažinimas, identifikavimo kodas arba kitas identifikacinis duomuo (telefono numeris, el. pašto adresas) apie Klientą, Kliento slaptažodis bei Kliento mobilaus telefono numeris.
  23. Tinklapis – Bendrovės internetinė svetainė adresu www.unlokk.lt.
  24. Bendrovė – UAB Craftsoft, juridinio asmens kodas 305543622, buveinė V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius, kuris turi teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla bei yra įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir kurios veiklą prižiūri Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba.
  25. Sutartis – ši sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos, Privatumo politika.
  26. Šalys - Bendrovė ir Klientas.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Šalys susitaria sudaryti Sutartį, pagal kurią Bendrovė įsipareigoja Klientui teikti Kreditus (remiantis kreditingumo vertinimo rezultatais ir taikant kitas Sutartyje numatytas sąlygas), kurie gali būti skirti tik jo asmeniniams poreikiams (asmeninė kredito rūšis), o Klientas įsipareigoja Bendrovei grąžinti gautą Kreditą bei sumokėti Kredito kainą, laikantis šios Sutarties sąlygų.
  2. Šalims yra žinoma, kad visi bendru Šalių sutarimu arba Bendrovės vienašališkai padaryti Sutarties pakeitimai, pareiškimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalims turi privalomą galią.
  3. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos tampa negaliojančios ir/ar prieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau, o negaliojančios sąlygos turi būti pakeistos.
 3. Bendrovės teisės ir pareigos
  1. Bendrovė įsipareigoja:
   1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis Klientui suteikti Kreditą;
   2. Prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų paskelbti Mobilioje platformoje informaciją apie tai, jog pasikeis Bendrovės paslaugų teikimo tvarka, Bendrovės rekvizitai, paslaugų įkainiai ar kita informacija;
   3. Vykdyti kitus Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
  2. Bendrovė turi teisę:
   1. Perleisti tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Kliento teisinės padėties ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatoms ar kitiems teisės aktams;
   2. Įkeisti tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Kliento teisinės padėties;
   3. Įvertinti Kliento kreditingumą pagal Bendrovės Klientų kreditingumo vertinimo taisykles ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygas;
   4. Nutraukti vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka;
   5. Esant Klientų daugetui, kiekvieno Kliento atsakomybė prieš Bendrovę yra solidari ir Bendrovė turi teisę nukreipti reikalavimą į bet kurį iš Klientų sudariusių Sutartį su Bendrovę.
 4. Kliento teisės ir pareigos
  1. Klientas įsipareigoja:
   1. Pateikti Bendrovei teisingus ir išsamius duomenis: telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, asmens dokumentą (tapatybės kortelę, pasą arba kitą teisės aktų reikalavimus atitinkantį dokumentą), pagal kurį Bendrovei bus suteikta informacija dėl Kliento vardo, pavardės, gimimo datos, asmens kodo, pilietybės. Taip pat, pateikti Bendrovei nuotrauką tapatybės identifikavimo metu, atskleisti informaciją apie gaunamas pajamas, turimus piniginius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, taip pat kitus Bendrovės prašomus pateikti duomenis, susijusius su Šalių sudaroma Sutartimi. Bendrovė neatsako už tai, kad Klientas pateikia neteisingus duomenis (suklastotus dokumentus ar kitus įrodymus), kurie turėjo esminę įtaką vertinant Kliento kreditingumą;
   2. Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais mokėti Įmokas;
   3. Neatskleisti Tapatybės patvirtinimo priemonių jokiems tretiesiems asmenims;
   4. Nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Klientas įtaria, kad gali tapti žinomos Kliento Tapatybės patvirtinimo priemonės;
   5. Be Bendrovės rašytinio sutikimo neperleisti iš Vartojimo kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų;
   6. Nedelsiant, bet nė vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti Bendrovę raštu, jei:
    1. prarandama galimybė naudotis Bendrovei nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu;
    2. Pasikeičia Kliento vardas ar pavardė, kartu pateikiant tai įrodančius dokumentus;
    3. Dėl tam tikrų aplinkybių pasunkės Kliento įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas.
   7. Visiškai atlyginti Bendrovės patirtus nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo Sutartyje nustatyta tvarka, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatoms;
   8. Kompensuoti Bendrovės patirtas išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Bendrovės patirtas išlaidas, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatoms.
  2. Klientas turi teisę:
   1. Nutraukti Sutartį šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
   2. Grąžinti Kreditą anksčiau nustatyto termino Vartojimo kredito įstatyme ar Sutartyje nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros Kliento mokamos sumos sumažinimą;
   3. Atsisakyti Sutarties Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo ar šios Sutarties nustatyta tvarka;
   4. Klientas Mobilioje platformoje turi teisę inicijuoti Mėnesinės įmokos termino pratęsimą tiek kartų, kiek nustatytą Specialiosiose sąlygose, 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Už Kredito termino pratęsimą yra mokamas Bendrovės nustatytas pratęsimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo Kredito sumos ir termino ir yra prilyginamas Kredito Palūkanų dydžiui. Bendrovė turi teisę atsisakyti pratęsti Mėnesinės įmokos terminą ir neprivalo šio atsisakymo komentuoti. Mėnesinės įmokos pratęsimas turi būti atliekamas tik Mobilioje platformoje, prisijungus prie Kliento paskyros. Vartojimo kredito pratęsimo įkainiai per Vartojimo kredito sutarties laikotarpį gali keistis;
   5. Kitas teisės aktų Klientui suteikiamas teises;
   6. Klientas, sudaręs Sutartį, turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais;
   7. Klientas Bendrovės paslaugomis gali naudotis Bendrovės nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Mobilioje platformoje.
 5. Sutarties sudarymo sąlygos
  1. Sutartis gali būti sudaryta ją pasirašant Platformoje vienu iš Bendrovei priimtinų Tapatybės patvirtinimo priemonių.
  2. Šalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 str. ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str., susitaria, kad visi Kliento veiksmai ir patvirtinimai atlikti naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Kliento ir/ar Bendrovės parašais;
  3. Bendrovė nuo 22 iki 7 valandos nepriima iš Klientų prašymų sudaryti Sutartį.
  4. Bendrovei nusprendus nesudaryti su Klientu Sutarties, Klientas bus informuotas tik tais atvejais, kai toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Kliento kreditingumo vertinimo rezultatus.
  5. Sutartis laikoma sudaryta nuo momento, kada Bendrovė priima sprendimą suteikti Kreditą Klientui ir apie tai informuoja bent vienu iš šių būdų: SMS žinute, Kliento nurodytu el. paštu arba momentiniais pranešimais Mobiliojoje platformoje kuri išsiunčiama Kliento nurodytu telefono numeriu.
 6. Kredito išmokėjimo sąlygos
  1. Šalims sudarius sutartį, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas įsipareigoja pervesti Kreditą į Kliento nurodytą sąskaitą banke ar įskaityti į mokėjimo kortelę.
  2. Komisinius mokesčius finansų įstaigai, kurioje Klientas turi atsidaręs banko sąskaitą, kurie taikomi už Kredito įskaitymą į šią sąskaitą, sumoka Klientas.
  3. Laikoma, kad Bendrovė tinkamai atliko savo įsipareigojimą pervesti Kreditą, kai Kredito suma yra įskaitoma į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
  4. Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Kredito pervedimą, jeigu Klientas nurodė neteisingus duomenis, būtinus pervedimui atlikti.
  5. Šalys susitaria, kad Bendrovė neatsako už pavėluotai atliktus veiksmus, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Bendrovė nenumatė ir negalėjo numatyti bei kontroliuoti, taip pat dėl techninių, informacinių ar kitų priežasčių, dėl kurių galimai pavėluotai gali būti atlikti Bendrovės veiksmai (išmokėta Kredito suma).
  6. Esant Klientų daugetui (bendraskoliams), kai Kreditą įsipareigoja grąžinti 2 (du) ar daugiau asmenų ir pasirašoma Sutartis, Kreditas išmokamas į to Kliento banko sąskaitą ar mokėjimo kortelę, kuri numatyta Specialiosiose sąlygose, visų sutartį patvirtinančių Šalių sutikimu, kuriuo laikomas Sutarties sudarymas.
 7. Įmokų mokėjimo sąlygos ir Kredito grąžinimas
  1. Kredito dydis, Mėnesinių įmokų dydis, Mokėjimų grafikas ir grąžinimo terminas nurodomi Specialiosiose sąlygose.
  2. Įmokas, Mokėjimo dieną, Bendrovei mokamos vienu iš šių būdų:
   1. Iš Bendrovės partnerių Klientui išduotos mokėjimo kortelės;
   2. Iš kitos nei šios Sutarties 7.2.1 punkte nustatytos Kliento mokėjimo kortelės, kurios duomenis Klientas pateikia registruodamasis Mobiliojoje platformoje ir pažymi kaip pirmenybinę kortelę. Klientas registracijos prie Mobiliosios platformos metu turi teisę pridėti keletą banko kortelių, iš kurių Bendrovė galės nuskaityti Įmokas;
   3. Tiesioginio debeto būdu, t. y. automatiškai apmokant Įmokas, kai Bendrovė informuoja Kliento banką, kiek jis turėtų nuskaičiuoti iš Kliento sąskaitos už Įmokos apmokėjimui. Pats Klientas tokią teisę bankui įsipareigoja suteikti pasirašydamas atitinkamą sutartį ir/ar sutikimą;
   4. Klientui pervedant Mėnesinę įmoką Specialiosiose sąlygose nustatytomis Mokėjimo dienomis į Bendrovės Sąskaitą.
  3. Šalys susitaria ir Klientas neatšaukiamai sutinka, kad tokiu atveju, jeigu Klientas turi Bendrovei skolinį įsipareigojimą, kurio mokėjimo terminas yra suėjęs, ir Kliento pateiktose kortelėse yra lėšų, Bendrovė nuo Vartojimo kredito gavėjo vardu bet kurios esančios kortelės turi teisę nurašyti tiek pinigų, kiek jų reikia Kliento skoliniam įsipareigojimui arba jo daliai padengti.
  4. Kreditas grąžinamas dalimis laikantis terminų bei kitų įsipareigojimų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.
  5. Klientas privalo kiekvieną mėnesį mokėti grąžinamą Kredito bei Kredito kainos dalį, palūkanas bei kitus mokesčius, jei tokių būtų, Mokėjimų grafiko nustatyta tvarka ir terminais.
  6. Jeigu paskutinė Mėnesinės įmokos termino diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Mokėjimo diena, nustatyta Mokėjimo grafike einamąjį mėnesį neegzistuoja, laikoma, kad Mokėjimo diena tokiu atveju yra paskutinė einamojo mėnesio kalendorinė diena.
  7. Šalys susitaria, kad jeigu pagal Sutartį įvykdymo terminai yra suėję, iš Kliento ar trečiosios šalies Bendrovei atlikti mokėjimai pirmiausiai skiriamos atlyginti Netesyboms ar kitiems patirtiems nuostoliams ir išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Antrąja eile, iš Kliento gauti mokėjimai skiriami įskaityti Įmokoms pagal Mokėjimų grafike nustatytą Įmokų mokėjimo eiliškumą, kurios įskaitomos tokia seka: Administravimo mokesčiai, Palūkanoms ir Kredito padengimui.
  8. Apskaičiuojant ir mokant Įmokas, laikoma, kad metuose yra 365 dienos.
  9. Klientas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus ar dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Klientui pasinaudojus šiame punkte numatyta teise, Bendrovė įsipareigoja atitinkamai sumažinti Bendrą Kliento mokamą sumą. Atliekant dalinį Kredito grąžinimą ar didesnį mokėjimą, nei privaloma pagal nustatytą Mokėjimų grafiką, atskaičius Kredito kainą, Bendrovė užskaitys kaip iš anksto grąžintą sumą ir sumažins mokamų Įmokų sumą, nekeičiant Kredito termino. Klientas norėdamas pasinaudoti šia teise dėl išankstinio grąžinimo, privalo apie tai informuoti Bendrovę elektroniniu paštu pagalba@unlokk.lt arba kreipiantis tiesiogiai Mobilioje platformoje.
 8. Sutartinė atsakomybė, kitos sąlygos
  1. Klientui pažeidus prievolę vykdyti Įmokas pagal Specialiosiose sąlygose nustatytus Mokėjimų grafiko terminus bei delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Bendrovė turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Kreditą ar jo dalį/Kredito kainą/Netesybas/Palūkanas ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas), o Klientas įsipareigoja sumokėti skolų išieškojimo įmonės administravimo ar kitą mokestį, kuris yra nurodomas Klientui siunčiamame dokumente dėl įsipareigojimų vykdymo, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatoms.
  2. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo visiškai ar iš dalies vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, šių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės. Nustatant nenugalimos jėgos aplinkybes ir jas konstatuojant Šalys remsis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
  3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybių veikimas tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, Šalys turi teisę nutraukti Sutartį. Nurodytu atveju nė viena Šalių neturi teisės pareikalauti kompensacijos už padarytus materialinius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu ir nesilaikymu, išskyrus tarpusavio įsiskolinimų grąžinimą.
  4. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų atsiradimo.
 9. Asmens duomenų apsauga / Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
  1. Klientas yra informuotas, kad Sutartyje nurodyti jo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, asmens dokumentų rekvizitai, asmens dokumento kopija, duomenys apie asmens veiksnumą, darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, kitos gaunamos pajamos, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus vartojimo kredito ir kitoms finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vartojimo kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija) bus tvarkomi šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies b punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas. Asmens duomenys saugomi 10 metų arba 10 metų po sandorio įvykdymo.
  2. Klientas supranta, jog nepateikus prašomų asmens duomenų, Šalys negalės sudaryti ir vykdyti šios Sutarties.
  3. Klientas patvirtina, kad šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais Bendrovei pateikti jo duomenys yra teisingi ir tikslūs bei kad visi su asmens duomenų tvarkymu susiję duomenys bei patvirtinimai, kuriuos Klientas pateikė Bendrovei registracijos Mobilioje platformoje metu arba vėliau, galioja.
  4. Klientui yra žinoma, kad jo asmens duomenys gali būti atskleidžiami su Bendrove bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams ir trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų - rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
  5. Klientui taip pat yra žinoma, kad Bendrovė imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų jo pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo formų.
  6. Klientas patvirtina, jog jam yra žinomos jo duomenų subjekto teisės t. y. teisė reikalauti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ir (arba) ištrinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat, kad norėdamas įgyvendinti savo teises, ar turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, jis gali kreiptis į Bendrovę šioje Sutartyje nurodytais kontaktais arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
  7. Klientas sutinka, kad jam registruojantis Mobilioje platformoje dėl Kredito, kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei keičiant su Klientu sudarytas sutartis Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Vartojimo kredito sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių Vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Scorify“ (įmonės kodas 302423183) administruojamoje informacinėje sistemoje bei kreditų biuro sistemoje. Informacija apie šias Vartojimo kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt ir www.scorify.ai.
  8. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Scorify“ (įmonės kodas 302423183), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) Bendrovės prašymu suteiktų 9.1. punkte nurodytus asmens duomenis.
  9. Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens dokumento kopija tapatybės nustatymo tikslais būtų perduodami kitoms finansų įstaigoms, kurios tinkamai įregistruotos kaip asmens duomenų valdytojai.
 10. Vartojimo kredito sutarties galiojimas, atsisakymas, nutraukimas, keitimo sąlygos
  1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
  2. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.
  3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Vartojimo kredito sutartyje numatytais atvejais.
  4. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir išsiųsdama Klientui išankstinį pranešimą per Mobiliąją platformą ir/ar elektroniniu paštu, registruotu paštu, nutraukti Vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:
   1. Klientas per Mobiliąją platformą ar patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;
   2. Mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;
   3. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo Mobilioje platformoje arba patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Klientui.
  5. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu
  6. Klientas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti Sutarties šiais atvejais:
   1. Apsisprendimo laikotarpiu, t. y. per 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpį nuo Kredito gavimo dienos, ne vėliau, kaip iki šio laikotarpio pabaigos, Klientui elektroniniu paštu pagalba@unlokk.lt praneša Bendrovei bei grąžina jam išmokėtą Kredito sumą. Klientui pasinaudojus šia teise, jis neprivalo mokėti Kredito kainos, Netesybų ar kitų papildomų mokesčių.
   2. Klientui elektroniniu paštu pagalba@unlokk.lt pranešus Bendrovei, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Klientas gavo Sutarties sąlygas bei informaciją, jei ši diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną. Šiuo atveju, Klientas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Bendrovei dienos, grąžina Bendrovei Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Palūkanų normą. Sutarties atsisakymo atveju, Bendrovė neturi teisės iš Kliento reikalauti papildomų mokesčių ar gauti kitokią kompensaciją, išskyrus atvejus, kai kompensacija mokama už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.
   3. Klientui raštu pranešant Bendrovei ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Kredito gavimo dienos, jeigu Kredito sutartyje pateikta ne visa privaloma informacija arba jeigu Kredito sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Kliento sprendimui sudaryti Kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Šiuo atveju, Klientas privalo grąžinti Kreditą, bet neprivalo mokėti Kredito kainos, Netesybų, nuostolių ar kitų papildomų mokesčių, tačiau jeigu Klientas apie Kredito sutarties atsisakymą pranešė po Kredito gavimo praėjus daugiau kaip 2 (dviems) darbo dienoms, Klientas privalo sumokėti Bendrovei Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo Kredito išmokėjimo dienos iki Kredito grąžinimo dienos (šios palūkanos apskaičiuojamos Sutarties 10.6.2 punkte nustatyta tvarka).
  7. Kai Klientas grąžina dalį Vartojimo kredito anksčiau nei numatyta Sutartyje, Kredito mokamų Mėnesinių įmokų sumos koreguojasi atsižvelgiant į atliktų Įmokų sumų grąžinimo dydį.
 11. Baigiamosios nuostatos
  1. Klausimais, kurie susiję su Sutarties vykdymu, Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovės klientų aptarnavimo padalinį el. paštu pagalba@unlokk.lt.
  2. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybų būdu. Derybos vyksta tokia tvarką, dėl kurios Šalys susitaria kilus ginčui. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, arba vienai iš šalių nusprendus, kad spręsti ginčą ar kitą nesutarimą derybomis yra netikslinga, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  3. Nepavykus išspręsti ginčo šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2 punkte nustatyta tvarka, ginčai sprendžiami teisme. Jeigu Klientas mano, kad jo Bendrovė pažeidė jo teises, susijusias su Sutartimi, prieš kreipdamasis į teismą, taip pat gali pateikti Bendrovei skundą raštu Bendrovės adresu nurodytu Tinklapyje ir šiose Bendrosiose sąlygose bei el. paštu pagalba@unlokk.lt. Klientas su Bendrovės skundų nagrinėjimo politika gali susipažinti Tinklapyje. Kliento skundas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme, Lietuvos banko įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
  4. Tais atvejais, kai Bendrovė nepateikia Klientui atsakymo per 15 darbo dienų terminą, arba Klientas mano, kad skundas buvo išspręstas netinkamai, Klientas per 1 metus gali kreiptis į Lietuvos banką dėl šio ginčo išnagrinėjimo, adresu: Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius, pagal išankstinę neteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, nustatytą Lietuvos banko įstatyme, taip pat galima su šia tvarka susipažinti Lietuvos banko tinklapyje adresu https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju. Lietuvos bankas priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kurie niekaip neriboja Kliento teisės kreiptis į teismą.
  5. Šalys susitaria, kad Sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, privalo raštu kreiptis su skundu į Bendrovę ir nurodyti savo reikalavimus.
  6. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu, per Mobiliąją platformą arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Kliento pateikti Bendrovei, prilyginami rašytinės formos pranešimams.
  7. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
  8. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
  9. Gautas pranešimas Mobilioje platformoje laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
  10. Apie bet kurios iš Šalių adresų pasikeitimą turi būti pranešta raštu per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto adreso pasikeitimo. Vartojimo kredito sutartis yra sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo bei šalių lygybės principais, laisva abiejų̨ Šalių valia, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį.

Skenuok ir atsisiųsk
Unlokk dabar

Nuskenuok žemiau esantį QR kodą ir atidaryk nuorodą.
Būsi nukreiptas į „App Store“ arba „Google Play“, kur galėsi atsisiųsti Unlokk programėlę.