Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau ir – Politika) mes, UAB Craftsoft, juridinio asmens kodas 305543622, registracijos adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius (toliau ir – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų (toliau ir – Duomenų subjektas) asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje ir / arba naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Šioje Politikoje rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 1. kaip naudojame Jūsų duomenis;
 2. kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
 3. kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
 4. kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
 5. kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
 6. kaip naudojame slapukus;
 7. kokias saugumo priemones naudojame;
 8. į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje Politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainėje www.unlokk.lt nurodytais būdais.

Mes užtikriname, kad atitinkame šiuos esminius duomenų apsaugos principus:

 1. Duomenų subjekto asmens duomenis renkame apibrėžtais tikslais (tikslo principas);
 2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 3. Tvarkome tik adekvačius, tinkamus ir tik tokius Duomenų subjekto asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Imamės priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami. Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 5. Duomenų subjekto asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų subjekto asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 7. Esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir imamės veiksmų, kad sugebėtume įrodyti, kad šių principų laikomės (atskaitomybės principas).

Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu. Tai galite padaryti:

 1. Žemiau pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis, kokiais tikslais ir kokia apimtimi tvarkome, kokie asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai.
  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Tapatybės nustatymas

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumentų duomenys (valstybė, pilietybė, dokumento numeris, dokumento tipas, galiojimo data), lytis, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, asmens nuotrauka, vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos laikas, veido ir asmens dokumento sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, banko sąskaitos numeris, IP adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu.

   Teisinis pagrindas Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.) Bendrovė, tais atvejais, kai renka biometrinius duomenis, papildomai vadovaujasi BDAR 9 str. 2 d. f p., t. y. siekia įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir Vartojimo kredito įstatymas). Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Renkame informaciją dėl viešo intereso (BDAR 9 str. 2 d. g p.) ir siekiame įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta; Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, (arba gimimo data) pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, pagrindinių verslo partnerių įmonių pavadinimai ir kodai ir valstybės), elektroninio pašto adresas, tel. Nr. adresas, rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais, pilietybė, asmens dokumento informacija, rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas ir (arba), geografinio regiono rizikos kategorija, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas (pradžios ir pabaigos laikas), asmens tapatybės dokumento ir veido atvaizdo sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija, dalykinių santykių su klientu korespondencija, piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, IP adresas. Duomenys apie kliento dalyvavimą politinėje veikloje, įtraukimą į sankcijų sąrašus.

   Teisinis pagrindas Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Turime teisėtą interesą (užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta; Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų / Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų sutuoktinių duomenys

   Duomenų tvarkymo tikslas Kreditingumo / mokumo vertinimas, įsiskolinimo valdymas

   Tvarkomi duomenys Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, pajamos, ne darbo santykių pajamos, darbdavys, darbovietė, pajamų trukmė, bendras darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, darbo (veiklos) sritis, kitos gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, banko sąskaitos išrašas, pažymėjimai, pažymos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, pajamų mokesčio deklaracijos duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; esamų ir buvusių finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: sutarčių kiekis, kontrahentas, datos, rūšys; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas; finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai; pradelstų mokėjimų sumos, terminai, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys, sumos, kita su anksčiau nurodyta informacija susijusi informacija; kredito reitingas, šeimos finansinė padėtis (įsipareigojimai, pajamos), buhalterinės apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų rūšis, dydis, informacija apie registraciją „Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo“ informacinėje sistemoje, duomenys.

   Teisinis pagrindas Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Sudarome ir vykdome finansinių paslaugų sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą dėl kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolų) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Vykdyti įstatymų ir sudarytų sutarčių reikalavimus, be kita ko, vidaus administravimo tikslais

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, registruota gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninis paštas, kliento numeris, amžius, vartojimo kredito sutartis, vartojimo kredito sutarties numeris, vartojimo kredito sutarties sudarymo data, vartojimo kredito nutraukimo data, perdavimo ir atsiėmimo skolos išieškojimo įmonei data, vartojimo kredito tipas, suma, vartojimo kredito grąžinimo grafikas, laikotarpio pabaiga, vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino data, grąžinama įmoka, vartojimo kredito suma, vartojimo kredito sutartyje pateikta informacija, parašas, sąskaitos numeris, asmens dokumento numeris, banko pavadinimas, kuriame atidaryta sąskaita, paraiškos pildymo data ir laikas, paskolos statusas, paskutinio prisijungimo data, laikas, automatinių pranešimų, susijusių su kliento vartojimo kredito paraiškos atmetimo priežastimi, pateiktos paraiškos duomenų patikslinimu, apmokėjimo priminimais, perdavimu skolos išieškojimo įmonei, teismui ir sąskaitomis apmokėjimui, kiti pranešimai, kuriuos esame įpareigoti teikti įstatymiškai, šių pranešimų tekstai, temos, išsiuntimo laikai ir datos.

   Teisinis pagrindas Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą (tinkamas platformos duomenų bazės administravimas ir tinkamas bei kokybiškas vartojimo kredito (paskolos) paslaugos teikimas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimas

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys.

   Teisinis pagrindas Turime teisėtą interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi 999 dienų nuo telefono pokalbio įrašo padarymo dienos. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui;

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Užklausų, atsiųstų Bendrovės paštu, įskaitant, bet neapsiribojant skundų, prašymų administravimo tikslais ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į Bendrovę

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, elektroninis paštas, pateikimo data, laikas, atsakymo data, laikas, paraiškoje, užklausoje, prašyme, skunde pateikti savanoriškai kiti potencialaus kliento / kliento duomenys, gautų bei išsiųstų pranešimų turinys, susirašinėjimų istorija.

   Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas arba siekiama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą (tinkamai teikti finansines paslaugas, užkirsti kelią melagingų duomenų pateikimui, sukčiavimui ir užtikrinti tokių įrodymų pateikimą atitinkamoms institucijoms (FNTT, Lietuvos bankas ar kt.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi 6 metus nuo kreipimosi dienos. Jei yra sudaryta vartojimo kredito (paskolos) sutartis, tokiu atveju duomenys saugomi 10 metų po paskolos sutarties pasibaigimo dienos

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Sklandaus internetinės svetainės veikimo, saugumo ir galimybės joje gauti paslaugas užtikrinimas

   Tvarkomi duomenys IP adresas, informacija apie naršyklę ir įrenginį (operacinės sistemos versiją, ekrano dydį), el. pašto adresas ir slaptažodis.

   Teisinis pagrindas Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a p.); Sutarties sudarymas ir vykdomas (GDPR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą užtikrinti Bendrovės interneto puslapio saugumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Ne ilgiau kaip 6 metus nuo apsilankymo Bendrovės svetainėje

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Bendrovės teisių ir interesų, jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas, gynimas

   Tvarkomi duomenys Informacija apie vartojimo kredito (paskolos) gavėją, kuri nurodyta aukščiau, įskaitant vartojimo kredito gavėjui siųsti dokumentai ir jų priedai, vartojimo kredito gavėjo pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai, antstolių patvarkymai ir visi kiti dokumentai, susiję su minėtais procesais; Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius;

   Teisinis pagrindas Turime teisėtą interesą (valdyti įsiskolinimą, prisiteisti žalą, apginti teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus sukčiavimo atvejais (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

   Terminas Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, davę sutikimą tiesioginei rinkodarai

   Duomenų tvarkymo tikslas Tiesioginė rinkodara

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote). Bendrovė, siekdama klientui pateikti asmeninius pasiūlymus, naudoja profiliavimą - pritaikydamas konkrečius algoritmus analizuoja Jūsų pateiktus asmens duomenis. Kredito davėjo atlikti veiksmai neturi Klientui jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

   Teisinis pagrindas Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.; Elektroninių ryšių 69 str. 1 d.) Įsigijote iš Bendrovės paslaugų (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.) Turime teisėtą interesą rinkti ir naudoti informaciją apie Jus (tiesioginė rinkodara ir klientų pasitenkinimo tyrimas) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Paskolų gavėjų duomenys saugomi nuo sutikimo davimo dienos ir 6 metus po paskolos sutarties tarp Bendrovės ir paskolos gavėjo visiško įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti. Jei nėra sudaroma paskolos sutartis, tada duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti; Atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

  • Duomenų subjektas Vartojimo kredito (paskolų) gavėjai

   Duomenų tvarkymo tikslas Bendrovės paslaugų kokybės viešinimo svetainėje tikslu

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, paskolos tikslas, amžius, gyvenamoji vieta ir atsiliepimas apie Bendrovę.

   Teisinis pagrindas Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

   Terminas Duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Jums atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

  • Duomenų subjektas Bendrovės Partnerių / tiekėjų atstovai, darbuotojai

   Duomenų tvarkymo tikslas Paslaugų teikimo tikslu

   Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė; asmens kodas, adresas, atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu), pareigos, darbovietė, telefono numeris, el. paštas.

   Teisinis pagrindas Turime teisėtą interesą (siekis įvykdyti sutartį) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

   Terminas Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo.

  Bendrovė gali tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?
 3. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis:

  1. Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams su tikslu, kad Bendrovės vardu ir / ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  2. Bendrovės grupės bendrovėms, įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves, akcininkus tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti;
  3. Duomenų subjektui pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
  4. tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Duomenų subjekto skolą ir / ar išieškoti Duomenų subjekto įsiskolinimą Bendrovei;
  5. kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams, IT sistemas kuriančioms, jų veikimą užtikrinančioms ar prižiūrinčioms įmonėms arba asmenims ir pan.), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir / ar Duomenų subjektui būtinų paslaugų teikimui;
  6. valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos ar kt.);
  7. prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, bendraskoliams, įkaito davėjams, vekselių davėjams);
  8. tiesioginės rinkodaros vykdymo paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims;
  9. UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoms informacinėms sistemoms INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS (perduodami ir sutuoktinio duomenys, jeigu reikia);
  10. UAB „Scorify”, juridinio asmens kodas 302423183;
  11. Lietuvos bankui ir kitoms priežiūros institucijoms;
  12. Paskolų rizikos duomenų bazei, kuri administruojamai Lietuvos banko;
  13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  14. Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  15. VĮ Registrų centras;
  16. Antstolių kontoroms;
  17. Mokėjimo paslaugų teikėjams;
  18. Jeigu reikėtų, Bendrovės restruktūrizavimo arba Bendrovės nemokumo (bankroto) atveju duomenys gali būti perduodami ir kitiems subjektams, kurie administruotų Bendrovės paskolų portfelį (įskaitant kitas kredito bendroves portfelio perdavimo (pardavimo) atveju);
  19. kitiems tretiesiems asmenims, turintiems teisinį pagrindą gauti duomenis.

  Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

  Be to, informuojame, kad Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė gali pateikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, >www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131) ir UAB “Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676). Šie kredito biurai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Kliento galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite >www.manocreditinfo.lt arba www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba duomenu.apsauga@scorify.ai arba kreiptis anksčiau nurodytais telefonų numeriais arba pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 4. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis
 5. Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums kreipiantis į Bendrovę, pildant paraiškas, prašymus ar pateikiant kitus dokumentus Bendrovei.

  Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš Lietuvos banko; komercinių bankų; Mokėjimo įstaigų; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos; Valstybės įmonės Registrų centro (Gyventojų registras, Turto arešto aktų registras, Hipotekos registras ar kt.); kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: ieškomų asmenų registras, negaliojančių dokumentų registras; UAB „Scorify“ administruojamų registrų, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamų informacinių sistemų INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS, jeigu tokie duomenys yra būtini priimant sprendimą dėl kreditingumo reitingo suteikimo, kredito suteikimo bei įsiskolinimų valdymo, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su Bendrovės sistema ir kt.

 6. Tiesioginė rinkodara
 7. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Jūs galite laisvanoriškai sutikti, jog Jūsų pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami vartojimo kredito / paskolos paraiškos pildymo atitinkamoje skiltyje arba, registruojantis mūsų platformoje, uždedant varnelę.

  Taip pat jeigu Jums jau teikėme/ teikiame paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

  Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu. Tai galite padaryti:

  1. paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
  2. susisiekiant su mumis svetainėje >www.unlokk.lt nurodytais būdais.

  Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.
  Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu.

  Jūsų asmens duomenis Bendrovė naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. Pavyzdžiui, remiantis Duomenų subjekto pateikta informacija, Duomenų subjektui lankantis >www.unlokk.lt internetiniame puslapyje, naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, gali rodyti specialiai Duomenų subjektui pritaikytus pasiūlymus.

  Jūsų elektroninis paštas, taip pat anonimizuota informacija apie Jus gali būti pateikta tretiesiems asmenims, kurie teikia rinkodaros paslaugas internetinėse paieškos programose, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokie tretieji asmenys turi savo privatumo politikas ir Jūs galite bet kuriuo metu tiesiogiai nesutikti su savo duomenų tvarkymu pagal jų privatumo politikas.

  Jums lankantis ir naršant mūsų Bendrovės Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant Bendrovės svetainėje. Slapukais Bendrovė siekia užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Slapukų politikoje.

 8. Profiliavimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas
 9. Apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t. y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su Jumis susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens kreditingumo reitingas);

  Profiliavimą galime vykdyti siekdami įgyvendinti teisės aktuose Bendrovei nustatytus reikalavimus (pvz., rizikos vertinimas vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimus); tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų subjektų sutikimo pagrindu ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu.

  Tuo atveju, kai atitinkamas sprendimas yra priimamas tik automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę reikalauti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, taip pat jūs turite teisę pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą ir teisę tą sprendimą ginčyti.

 10. Jūsų teisės
 11. Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais.

  Duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, apima teisę:

  - susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

  - reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;

  - nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;

  - nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

  - įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;

  - įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;

  - skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) (internetinio puslapio adresas www.ada.lt, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 279 1445).

  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su skundu / prašymu dėl Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmų. Skundą / prašymą Bendrovei Duomenų subjektas gali pateikti el. paštu pagalba@unlokk.lt . Nesutinkant su Bendrovės pateiktu atsakymu, Duomenų subjektas gali kreiptis į Inspekciją. Duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) galite skųsti Inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas pateikti atsakymą.

  Bendrovė asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, iniciatyva. Bendrovės darbuotojai duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenys nurodyti su gramatinėmis klaidomis.

  Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 str. 5 d. numatytoms aplinkybėms.

  Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti. Duomenų subjekto prašymas (forma).

  Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

  Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

  Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

  Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

  Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

  Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

  Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

  1. sutikimas; arba
  2. sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

 12. Asmens duomenų tvarkymo teritorija
 13. Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

  Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

  Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

  - sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

  - Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

  Pateikęs prašymą, galite gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų perdavimą už ES/EEE ribų.

 14. Jūsų asmens duomenų saugumas
 15. Duomenų valdytojo įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų Duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, įskaitant, bet neapsiribojant šiame skyriuje nurodytomis priemonėmis.

  1. Bendrovė vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.).
  2. Bendrovė vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.).
  3. Bendrovė taiko administracines saugumo priemones (saugus dokumentų ir kompiuterio duomenų tvarkymo, personalo instruktavimas ir kt.).
  4. Darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami tiesiogi nes savo darbo funkcijas ir tik teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Duomenų valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
  6. Fiksuojami šie asmenų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, prisijungimų prie duomenų bazės įrašai.
  7. Nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomenų valdytojo vidiniame duomenų perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemonėmis, kurios atitinka Duomenų tvarkymo keliamą riziką.
  8. Darbuotojams yra suteikiama prieiga prie asmens duomenų tik tokia apimtimi, kokia yra būtina tinkamam pareigų vykdymui bei darbo funkcijų įgyvendinimui.
  9. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai (ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius), o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
  10. Asmens duomenų atsarginės kopijos daromos, saugomos kitoje vietoje negu aktyvi (veikianti) duomenų bazė, o prarasti duomenys atkuriami iš atsarginių kopijų.
  11. Darbuotojai, pastebėję asmens duomenų saugos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias asmens duomenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovės vadovą.
  12. Įvertinęs Duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidinėmis procedūromis, Duomenų valdytojas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų Duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei reikiamiems subjektams informuoti.
  13. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas, patalpose įrengta signalizacija ir pan.).

 16. Atsakomybė
 17. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus.

  Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

  Duomenų subjektas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys, naudojantis Bendrovės paslaugomis, yra teisingi.

  Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad >www.unlokk.lt internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad >www.unlokk.lt internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

  Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas >www.unlokk.lt internetinio puslapio vartotojas, Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus >www.unlokk.lt internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai Bendrovė netinkamai įvykdė savo pareigas.

  Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų.

 18. Baigiamosios nuostatos
 19. Duomenų subjektai su šia Privatumo politika gali susipažinti >www.unlokk.lt

  Ši Privatumo politika gali būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą metuose Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

  Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

  Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje >www.unlokk.lt dienos.

  Su šia Privatumo politika ir / ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:
  El. paštu: pagalba@unlokk.lt

Skenuok ir atsisiųsk
Unlokk dabar

Nuskenuok žemiau esantį QR kodą ir atidaryk nuorodą.
Būsi nukreiptas į „App Store“ arba „Google Play“, kur galėsi atsisiųsti Unlokk programėlę.