Asmens duomenų tvarkymas, atliekant kreditingumo patikrą

Esu informuotas(-a), kad:

UAB Craftsoft bei jos samdomi konsultantai (advokatai, teisines paslaugas teikiančios įmonės ir pan.) mano kreditingumo / mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu tvarkys tokius mano ir sutuoktinio(-ės) (jeigu taikoma) asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, pajamos, ne darbo santykių pajamos, darbdavys, darbovietė, pajamų trukmė, bendras darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, darbo (veiklos) sritis, kitos gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, banko sąskaitos išrašas, pažymėjimai, pažymos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, pajamų mokesčio deklaracijos duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai;
 • esamų ir buvusių finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: sutarčių kiekis, kontrahentas, datos, rūšys;
 • finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas;
 • finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai;
 • pradelstų mokėjimų sumos, terminai, kiekis, pradelstų įmokų skaičius;
 • paraiškų rūšys, sumos, kita su anksčiau nurodyta informacija susijusi informacija;
 • kredito reitingas, šeimos finansinė padėtis (įsipareigojimai, pajamos), buhalterinės apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų rūšis, dydis, informacija apie registraciją „Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo“ informacinėje sistemoje, duomenys.

Siekdami gauti šiuos duomenis, UAB Craftsoft bei jos samdomi konsultantai gali kreiptis į trečiuosius asmenis:

 • kreditų biuro UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“ administruojamos informacinės sistemos INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS,
 • VĮ Registrų centras,
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registras,
 • Paskolų rizikos duomenų bazė, kuri administruojama Lietuvos banko,
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 • Valstybinė mokesčių inspekcija,
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema,
 • kiti registrai bei duomenų bazės.

UAB Craftsoft tvarkys šiuos duomenis tuo teisiniu pagrindu, kad yra įstatymiškai įpareigota (BDAR 6 str. 1 d. c p.), sudaro ir vykdo finansinių paslaugų sutartį su manimi (BDAR 6 str. 1 d. b p.), turi teisėtą interesą dėl kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

UAB Craftsoft tvarkys aukščiau nurodytus duomenis, įvertindama mano mokumą bei atlikdama mano ūkinės finansinės veiklos vertinimą finansavimo paslaugų man, mano sutuoktiniui(-ei) ar asmeniui, už kurį laiduoju, teikimo ir suteiktų finansavimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu (pavyzdžiui, siekiant sudaryti papildomus su suteiktomis paslaugomis susijusius susitarimus, įvertinti finansinę padėtį ir galimybes sutarties vykdymo metu, prieš pasibaigiant sudarytai sutarčiai, siekiant įvertinti galimybę pratęsti ar sudaryti naują sutartį ir kt.).

Esu informuotas(-a), kad mano asmens duomenys bus saugomi 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp UAB Craftsoft ir manęs įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta.

Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas(-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę, be kita ko:

 • būti informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą BDAR numatytais atvejais;
 • į duomenų perkeliamumą BDAR numatytais atvejais.

Esu informuotas(-a), kad daugiau informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą galiu rasti UAB Craftsoft Privatumo politikoje https://unlokk.lt/privatumo-politika.

Esu informuotas(-a), kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į UAB Craftsoft el. pašto adresu pagalba@unlokk.lt. Taip pat, turėdamas(-a) nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/lt/).

Skenuok ir atsisiųsk
Unlokk dabar

Nuskenuok žemiau esantį QR kodą ir atidaryk nuorodą.
Būsi nukreiptas į „App Store“ arba „Google Play“, kur galėsi atsisiųsti Unlokk programėlę.